جام مسی کد ۱۰۰۰۰۱۳

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.