دیزی پز مسی مدل IRD کد ۱

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.