دیزی پز مسی مدل IRD کد ۲

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.