نمکدان مسی مدل زنجان

  • ویژگی محصول مسی : مس و پرداز

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.