نمکدان مسی کد ۰۰۶

برای تمامی ظروف با بهترین تولید کنندگان همکاری می شود.